Privacy Policy

Osta pilet OÜ privaatsuspoliitika

Osta Pilet OÜ (registrikood 14304264, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 26c/1-10, 12011 „Ostapilet“ või „meie“) privaatsust poliitika. Ostapilet lähtub isikuandmete töötlemisel minimaalsus printsiibist, kui teenuste osutamiseks peame me töötlema teenuse osutamiseks vajalikke andmeid.

Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Ostapilet (edaspidi andmetöötleja).

1. MÕISTED

Üldmäärus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.

Isikuandmed

Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

Kehtiv õigus

Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, Üldmääruse riigisisesed rakendusaktid.

Klient

Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Ostapilet teenuseid ning kelle isikuandmeid Ostapilet töötleb, sh seoses Ostapilet e-poe kasutamisega Ostapilet Veebilehe kaudu.

Firma

Osta Pilet OÜ (registrikood 14304264, aadress Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 26c/1-10, 12011).

Töötlemine

Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

Vastutav töötleja

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Käesolevate isikuandmete töötlemise põhimõtete tähenduses on isikuandmete vastutav töötleja Ostapilet.

Veebileht

Ostapilet veebileht https://www.ostapilet.ee/ ja sellega seotud alamdomeenid.

Volitatud Töötleja

Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. ÜLDINE

1. Isikuandmete töötlemise põhimõtted kohalduvad, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Ostapileti teenuseid. Muuhulgas kohalduvad isikuandmete töötlemise põhimõtted siis, kui Klient kasutab Ostapileti e-poodi.

2. Ostapilet tagab Kliendi isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtiva õigusega. Kõige olulisem õigusakt, millest Ostapileti Kliendi isikuandmete töötlemisel lähtub on Üldmäärus.

3. Kui Teil on täpsustavaid küsimusi Teie isikuandmete töötlemise kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED

1. Ostapilet töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtiva õiguse alusel õiguslikku alust omades.

2. Asjakohasel juhul võib Ostapilet töödelda Kliendi andmeid järgmistel juhtudel:

 1. Kliendiga lepingu sõlmimiseks, lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Kliendile teenuse osutamiseks - Ostapileti e-poe kasutajaks registreerumisel ning e-poe kasutamisel (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt b);
 2. Ostapileti juriidilise kohustuse täitmiseks, seoses Ostapileti poolt raamatupidamise kohustuse täitmisega (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt c);
 3. Ostapilet või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt f). Õigustatud huvi tähendab üldjuhul andmete töötlemist ettevõtte siseste protsesside toetamise eesmärgil ja sellele tuginetakse järgmistel juhtudel:

1. Arvete koostamine raamatupidamisprogrammis

2. Äristrateegia arendamise eesmärgil (nõudlus regioonide lõikes)

Kui Ostapilet tugineb õigustatud huvi, oleme läbi viinud õigustatud huvi analüüsi, tagamaks, et andmetöötlus on proportsionaalne. Õigustatud huvi tuginemise kohta täiendavate küsimuste korral ning asjakohasel juhul analüüsiga tutvumiseks palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

 1. Kliendi antud nõusoleku alusel, uudiskirja saatmiseks (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt a). Kui Klient on andnud nõusoleku uudiskirja saamiseks, on tal õigus antud nõusolek igal ajal tagasi võtta pöördudes Ostapileti andmekaitsespetsialistile.

4. TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KOOSSEIS

1. Reeglina töötleb Ostapilet Kliendi kohta üksnes neid isikuandmeid, mida Klient on Ostapiletile vabatahtlikult ise avaldanud. Ostapilet ei kogu Kliendi kohta ise andmeid kolmandatest allikatest.

2. Isikuandmete täpne koosseis, mida Ostapilet Kliendi kohta kogub ja töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida Ostapilet asjakohasel juhul Kliendile osutab. Isikuandmete kogumise täpsemad tingimused võivad olla kirjeldatud Ostapileti ja Kliendi vahel sõlmitud lepingus.

3. Kui Klient registreerib ennast Ostapileti e-poe kasutajaks, kogub Ostapileti Kliendi kohta järgmiseid andmeid, mis on vajalikud e-poe konto loomiseks vastavalt e-poe Teenusetingimustele:

 1. kasutajanimi;
 2. ees- ja perekonnanimi;
 3. e-posti aadress;
 4. telefoninumber.

4. Ostapileti e-poe vahendusel (sõltumata sellest, kas Klient on e-poe registreeritud kasutaja või registreerimata kasutaja) tehingu tegemisel (Pileti ostmisel) saab Ostapileti Kliendi kohta järgmised andmed:

 1. Ostapileti e-poest ostetud Piletite andmed (sh sooduspileti ostmise korral andmed soodustuse kohta);
 2. Kliendi pangakonto andmed (pangakonto number ja konto omaniku ees- ja perekonnanimi), mille kaudu tehing tehakse.

5. ISIKUANDMETE EDASTAMINE NING ISIKUANDMETE VASTUVÕTJAD

 1. Ostapilet ei edasta Kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele ilma selleks kehtivat õiguslikku alust omamata.
 2. Ostapilet võib Kliendi isikuandmeid edastada järgmistele vastuvõtjatele:

  - sündmuse korraldajale, kelle sündmusele on Klient pileti ostnud, kui see on vajalik Kliendile üritusega seotud olulise korraldusliku informatsiooni edastamiseks, ürituse ärajäämisel Kliendi ostetud piletite tagasiostmiseks või muul olulisel põhjusel; sündmuse korraldaja andmed on toodud Ostapileti veebilehel sündmuse kirjelduse all, millele pilet on ostetud;
  - kehtiva kohtumääruse või muu seadusliku aluse olemasolul võime isikuandmeid edastada uurimisasutustele, kohtule või muule õigustatud isikule;
  - Ostapiletil on kehtiva alusel õigus kasutada isikuandmete töötlemisel volitatud töötlejaid. Ostapilet volitatud, kes võivad Kliendi isikuandmeid teatud juhtudel töödelda on Ostapileti teenuseosutajad nagu: 1) IT-teenuse osutajad (serveriteenuse pakkujad, IT tarkvara arendajad); 2) makselahenduste pakkujad; 3) veebimajutuse pakkujad; 4) raamatupidamisprogrammi arendaja.
 3. Kui soovite täpsemat infot teie andmetega seotud isikuandmete vastuvõtjate kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

6. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

Ostapilet ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist vajalik või kehtiva õiguse alusel lubatud.

 1. Ostapileti e-poe registreeritud kasutajate kasutajakontoga seotud isikuandmeid säilitab Ostapilet kuni kasutajakonto kustutamiseni (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b lepingu täitmine ja lepingu täitmise tagamine).
 2. Ostapileti ja Kliendi vahel sõlmitud tehingutega seotud isikuandmeid säilitab Ostapileti reeglina kuni 3 aastat tehingu toimumisest (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt f õigustatud huvi ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 1 tulenev nõuete aegumistähtaeg).
 3. Ostapileti raamatupidamislikke dokumente, mis võivad teatud juhtudel sisaldada ka isikuandmeid, säilitab Ostapilet 7 aastat vastavalt reeglitele, kui dokumendiga seotud majandustehing algdokumendi alusel raamatupidamisregistris kirjeldati (õiguslik alus: Üldmääruse artikkel 6 lõige 1 punkt c juriidiline kohustus ja raamatupidamise seaduse § 12 toodud säilitamistähtaeg).

7. KÜPSISTE KASUTAMINE

 1. Ostapilet kasutab Veebilehel küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.
 2. Klient saab alati vaadata Ostapileti poolt kasutatavaid küpsiseid klienditoe kaudu, saates e-kirja aadressil - info@ostapilet.ee.
 3. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

8. KLIENDI ÕIGUSED

 1. Kliendil on tema isikuandmete töötlemisel kõik kehtivast õigusest tulenevad õigused, eelkõige järgmised õigused:
 • juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Ostapiletil on tema kohta isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid Ostapilet Kliendi kohta töötleb;
 • õigus isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Ostapiletilt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
 • õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Ostapiletile vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, näiteks siis kui isikuandmete kasutamine põhineb Ostapileti õigustatud huvil, sealhulgas profiilianalüüsil otseturunduse eesmärgil;
 • õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui isikuandmeid töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;
 • õigus piirata töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Ostapileti piiraks Kliendi isikuandmete töötlemist kehtiva õiguse alusel, näiteks kui Ostapilet ei vaja Kliendi isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
 • õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi isikuandmete töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, on Kliendil igal ajal õigus Ostapiletilt antud nõusolek tagasi võtta;
 • õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Ostapiletile isikuandmeid, mida Klient on ise Ostapiletile esitanud ning mida töödeldakse Kliendi nõusoleku alusel või Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Ostapilet edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale
 • õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

 1. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi isikuandmete töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Ostapileti juriidilised kohustused piirata Kliendi õigusi.
 2. Kliendi isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks, mistahes isikuandmete töötlemisega seotud taotluste või päringute esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotuses „Kontaktid“ toodud kontaktandmetel.

9. ISIKUANDMETE TURVALISUS

Ostapilet kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse, eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab Ostapileti isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

10. KONTAKTANDMED JA KÜSIMUSED

Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral, palun võtke ühendust Ostapiletiga:

Ostapileti kontaktandmed on:

Firma nimi: Osta Pilet OÜ;

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pirita tee 26c/1-10, 12011

Info Telefon: +372 6338899

E-post: info@ostapilet.ee

Ostapileti andmekaitsespetsialisti kontaktandmed on:

Nimi: Aleksandr Sentšik

E-post: info@ostapilet.ee