OSTAPILET kasutustingimused

Käesolevad kasutamistingimused kohalduvad OSTAPILET ja Ostja vahel veebikeskkonnas www.OSTAPILET.ee piletite ostmisel.

1. Mõisted

1.1. OSTAPILET – OÜ OSTAPILET, registrikood 14304264, mis vahendab Ostja ja Korraldaja vahel piletimüügilepingu sõlmimist.

1.2. Ostja – piletit osta sooviv :

a) füüsiline täisealine isik, kelle tegevus ei ole piiratud kehtiva kohtumäärusega;

b) alaealised isikud, sealhulgas 14-18 aastased, kellel on vaja eestkostja nõusolekut tehingute tegemiseks, välja arvatud juhul, kui nad otsustavad ise oma sissetuleku üle;

c) juriidiline isik keda esindab seaduslik esindaja ;

d) kõik eelpool nimetatud isikute nõuetekohaselt volitatud esindajadisik.

1.3. Korraldaja- juriidiline isik ehk Pileti müüja, kes korraldab Ürituse ja kes vastutab Piletist ja kõigi üritusega seonduvate õiguste ja kohustuse eest Pileti ostja ees.

1.4. Müügileping – leping, mis sõlmitakse Ostja ja Korraldaja vahel OSTAPILET veebilehekülje vahendusel toimuva Pileti ostuga.

1.5. Veebilehekülg – OSTAPILET poolt toodetud ja hallatav piletimüügikeskkond Korraldaja poolt korraldatavale Üritusele Pileti ostmiseks.

1.6. Pilet – väljatrükitud pilet või elektrooniline originaalpilet või kohapeal enne Üritust lunastatud Pilet, mis tagab selle esitajale õiguse Üritusel osalemiseks.

1.7. Üritus- Korraldaja poolt avalikkusele korraldatav sündmus (kontsert, etendus, spordivõistlus, mess vms vaba aja veetmise sündmus), mille Korraldaja korraldab ning millest osa saamiseks on vaja osta Pilet.

1.8. Isikuandmed-mistahes füüsilise isiku kohta käiv informatsioon, mille kaudu on võimalik isikut kindlaks teha, sealhulgas sellistele andmetele nagu nimi, isikukood, kontaktandmed

2. Pileti ostmine

2.1.. OSTAPILET OÜ omab ja haldab veebilehekülge, mille vahendusel saavad Ostja ja Korraldaja sõlmida omavahel müügilepinguid s.t. Ostja saab osta Pileti(d) Korraldaja poolt korraldataval sündmusel osalemiseks.

2.2.OSTAPILET veebikeskkonnas www.ostapilet.ee väljareklaamitud Ürituse Pileti(te) müügi vahendamise kohta on OSTAPILET ja Korraldaja sõlminud omavahelise müügilepingute vahendamise lepingu.

2.3. OSTAPILET müügilepingu vahendajana ei vastuta Korraldaja ja Ostja vahel Pileti ostuga sõlmitud müügilepingu sisu ega kohustuste eest.

2.4. OSTAPILET sõlmitud müügilepingu vahendajana ei oma kohustust vahendatud müügilepingut täita.

2.5.OSTAPILET müügilepingu vahendajana ei osta Pileteid tagasi ega vaheta neid ümber. Seda saab teha ainult Korraldaja.

2.6. Pileti ostuga sõlmitud Müügilepingu tingimused s.h. Ostja õigused ning Korraldaja kohustused määratakse Korraldaja poolt, kes omab täielikku vastutust Ürituse toimumise eest ning vastutab Ürituse sisu vastavuse kohta väljareklaamitule.

2.7. Müügileping loetakse Ostja ja Korraldaja vahel sõlmituks Pilet hinna laekumisega OSTAPILET arveldusarvele.

2.8.. Pärast Ostja poolse makse sooritamist edastab OSTAPILET ostetud pileti/piletid Ostja poolt sisestatud e-posti aadressile.

3. Ostja kinnitused

3.1. www. OSTAPILET.ee veebileheküljel toimingu tegemisega kinnitab Ostja, et ta:

3.1.1.vastab OSTAPILET kasutamistingimuste punktis 1.2 väljatoodud Ostja tingimustele;

3.1.2 omab legaalseid vahendeid tehingu sooritamiseks;

3.1.3 kohustub täitma käesolevaid veebilehe kasutustingimusi.

3.1.4 enda identifitseerimisel püsikliendiks registreerimisel või Pileti ostmisel OSTAPILET veebilehel edastab endast tegelikkusele vastavat informatsiooni (nimi, perenimi ning kontaktandmed: telefoninumber ja e- mail).

3.1.5 hoiab veebileheküljel püsikliendiks registreerumisel oma kasutajanime ja parooli turvaliselt, välistades selle info sattumise kolmandata isikute kätte.

3.1.6 on teadlik, et tehingute tegemise eest veebilehel kolmandate isikute poolt tema püsikliendikontot kasutades loetakse püsikliendikonto omanik tehingut teinud isikuks ja temal tekib täielik vastutus sellisel viisil sooritatud tehinguga kaasnevate kohustuste eest.

3.1.7. on teadlik, et iga ostetud Pilet on unikaalne ja Pileti kopeerimine ja edasimüümine on keelatud ning Pileti QR kood annab õiguse pilet ühekordseks kasutamiseks.

3. 1.8. on teadlik, et vastutab pilet väärkasutuse eest.

3.1.9. on teadlik, et Korraldaja vastutab Piletiga seotud õiguste ja kohustuse eest.

3.1.10. on teadlik, et tal puudub Pileti ostuga Korraldajaga sõlmitud müügilepingust taganemise õigus Võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 kohaselt.

4. Ostja Kohustub

4.1.iga toimingu tegemisel ja andmete sisestamisel hoolikalt kontrollima tema poolt esitatavaid andmeid ja vastutama esitatud andmete õigususe eest, kandes endapoolse eksimisega kaasnevat võimalikku riisikot.

4.2. Juhul, kui piletid ei ole jõudnud ostja e-maili aadressile kolme tunni jooksul pärast ostu

sooritamist ja tasumist, peab ostja sellest OSTAPILET-it informeerima e- maili info@ostapilet.ee teel.

4.3 mitte muutma, kopeerima, edastama, müüma või reprodutseerima piletit.

4.4 mitte kahjustama OSTAPILET veebikeskkonda ükskõik millisel viisil, mille tagajärjeks on veebilehe ülekoormamine või töö halvamine või muu veebilehe toimimisele kahjulik tagajärg.

Sellise tegevuse korral kannab Ostja täit vastutust oma tegevusega tekitatud kahjude eest.

5. Ostjal on õigus

5.1. OSTAPILET Veebileheküljel väljareklaamitud Ürituste seast meelepärasele Üritusele piletite ostmiseks.

5.2. registreerida ennast veebilehel OSTAPILET püsikliendiks.

5.3. esitada Piletite ostuga seonduvaid küsimusi, kaebuseid ja ettepanekuid ning taotlusi OSTAPILET klienditoe e- mailile klienditugi@ostapilet.ee .

5.4. kasutada Pileti ostul soodskoodi ja muid soodustusi kui sellised on olemas. Sooduskoodi soodustuse saamiseks genereerib ja muud soodustused väljastab Korraldaja või Korraldaja lepingupartner ning nende kasutamise teeb veebilehel võimalikuks OSTAPILET. Kusjuures OSTAPILET ei kontrolli soodushinnaga või sooduskoodiga Pileti ostmisel (näiteks soodustus õpilastele, pensionäridele) soodustuse saamise õigustust. Seda kontrollitakse Ürituse toimumise kohal. Soodustuse õiguse vale kasutus annab Korraldajale õiguse Pileti omanikku Üritusele mitte lubada.

6. OSTAPILET omab õigust

6.1. muuta OSTAPILET veebileskkonna kasutustingimusi igal ajal ühepoolselt. Kasutustingimuste muudatused jõustuvad nende avaldamise päevast veebilehel www. ostapilet.ee

6.2.katkestada müügilepingu vahendamine s.t. Pileti ost, kui OSTAPILET-il on kahtlus, et Ostja tegutseb ebaausalt või seadusevastaselt või Ostjana tegutseb isik, kes ei vasta käesolevates kasutamistingimustes punktis 1.2. sätestatud tingimustele.

6.3. piirata müüdavate piletite arvu Ostja kohta veebilehel tulenevalt Korraldaja poolt antud juhistest kasutades selleks vastavaid tehnilisi seadistusi.

7. OSTAPILET on kohustatud

7.1. Ostu sooritamise järgselt saatma Ostjale tema poolt ostetud Piletid Ostja poolt etteantud e- mailile.

7.2. Ostja püsikliendikonto parooli kaotuse või unustamise korral võimaldama turvaliselt paroolivahetuse püsikkliendikonto taaskasutamiseks.

8. OSTAPILET ei vastuta

8.1. Kolmandate osapoolte poolt osutatavate teenuste toimimises võimalike kakestuste eest, mille tõttu Pileti ostul võib rahaülekanne ebaõnnestuda.

8.2. Ostja poolt esitatud ebaõigete andmete eest, sh arvelduskonto numbri või emaili aadressi ebatäpsuse eest.

8.3. Pileti kolmandate isikute kätte sattumisega kaasnevate kahjude eest, juhul kui pilet satub

kolmanda isiku kätte ebakorretse emaili aadressi sisestamise tõttu või automaatse

suunamise tõttu või püsikliendikonto ebaõigete andmete tõttu.

8.4. Ostjale edastatud Pileti hävimise ega rikkumise ja kadumise eest. Samuti ei vastuta OSTAPILET e- mailile saadetud Pileti kustumise/kadumise eest mailboksis ega Pileti väljatrükkimisel tekkivate tõrgete eest.

8.5. Korraldaja mistahes tegevuse eest, sh ürituse reklaami ja sisu vastavuse eest tegelikkusele, Ürituse asendamise või ärajäämise eest. Kõik Piletist tulenevad pretentsioonid lahendab korraldaja.

8.6. Veebilehel www.ostapilet.ee Korraldaja poolt üleslaetud informatsiooni ja seal olevate suunavate linkide alusel saadava info eest.

8.7. Ostja ja Pileti kasutaja isiku samasuse eest ega sellest tingitud mistahes kahjude eest.

8.8 OSTAPILET vastutus mistahes juhul ei saa ületada Ostja poolt tasutud Pileti maksumust.

9. Intellektuaalne omand

9.1. OSTAPILET-ile kuuluvad kõik autoriõigused Veebileheküljele. Autoriõigusega on kaitstud eraldi ka Veebileheküljel olevad teosed, kaasaarvatud seal kasutatav tarkvara, seal asuvad, tekstid, andmebaasid, graafilised kujundused ja värvilahendused.

9.2. Ostjal ega teistel isikutel ei ole ilma OSTAPILET eelneva kirjaliku nõusolekuta õigust

Veebilehekülge tervikuna ega eraldi selle koostisosi mistahes viisil kopeerida, levitada,

edastada, tõlkida, lülitada teistesse andmebaasidesse, teha väljavõtteid jms viisil kasutada.

9.3. Ostja või muu isiku poolt veebilehekülje või selle koosseisu kuuluvate teoste ilma OSTAPILET eelneva kirjaliku nõusolekuta kasutamine või neile viitamine on õigusvastane ja toob endaga kaasa seaduses ettenähtud vastutuse ja kohustuse hüvitada seadusvastase tegevusega tekituatud kahju ja saamata jäänud tulu.

10. Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

10.1 Privaatsuspoliitika sätestab reeglid isikuandmete säilitamiseks, kogumiseks ja töötlemiseks, juhul, kui Pileti ostuks kasutatakse veebilehekülje ostapilet.ee teenuseid.

10.2. Privaatsuspoliitka on mõeldud turvalisuse ja isikuandmete kaitse tagamiseks Ostjale, et kaitsta neid ebaseadusliku isikuandmete kasutamise eest.

10.3 Privaatsuspoliitika läbiviimisel lähtub OSTAPILET, kes on Ostja isikuandmete töötlejaks Isikuandmete kaitse seadusest ja teistest EV seadustest ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtetest .

10.4. OSTAPILET kogub ja töötleb järgmisi Ostja isikuandmed: ees- ja perekonnanimi, e-maili aadress ja telefoninumber ning püsikliendi nimi, mis võimaldavad Ostja isikut tuvastada ja millised on Ostja edastanud veebilehel Piletit ostes või püsikliendiks registreerudes.

10.5 Ostja annab Piletit ostes või püsikliendiks registreerimisel nõusoleku, et OSTAPILET võib Ostja isikuandmeid töödelda. Nõusolek sisaldab ka endas OSTAPILET õigust edastada Ostja isikuandmeid temaga samasse gruppi kuuluvatele ettevõtetele ja OSTAPILET omanikumuutuse korral OSTAPILET omandajale. Teistele isikutele isikuandmeid ei edastata.

10.6. OSTAPILET-omab õigust töödelda Ostja isikuandmeid ilma Ostja nõusolekuta seadusest tulenevate kohustuste ning poolte vahel sõlmitud lepingu täitmiseks ning vajadusel kasutada neid toimingute tõendamiseks.

10.7. OSTAPILET töötleb Ostja isikuandmeid minimaalses võimalikus ulatuses, üksnes teenuse

osutamise eesmärkidel (Pileti ostu vahedamine, uudiskirja levitamine, maksevõimaluse loomine) ning seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. OSTAPILETon õigus säilitada Ostja isikuandmeid nõuete esitamise tähtaja möödumiseni.

10.8. OSTAPILET tagab Ostja isikuandmete konfidentsiaalsuse ning nende töötlemise seaduslikkuse.

10.9. Ostjal on õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda

isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist, samuti püsikliendikonto sulgemist.

11. Teenustasud

11.1 Igale OSTAPILET veebilehe kaudu ostetava Pileti hinnale lisandub Pileti ostul teenustasu, mille suuruseks on 0.50 eurot. Erijuhtudel võib ostetava Pileti hinnale ja teenustasule lisanduda ka muid tasusid, mida Korraldaja võib lisada Ürituse toimumise läbiviimiseks vastavalt tema ja kolmanda isiku kokkuleppele, mis on tasumiseks kohustuslikud. Lisaks võib Korraldaja pakkuda välja ka vabalt valitavaid mugavusteenused nagu näiteks toitlustus üritusel, parkimisvõimalus ürituse lähedal parklas jne., mille ostmise kohustust Ostjal ei ole kui ta ei soovi teenuseid kasutada.

12. OSTAPILET kasutustingimustega seotud muud sätted

12.1. Kasutustingimused jõustuvad OSTAPILET ja Ostja vahel hetkest, kui Ostja annab käesolevate kasutustingimuste nõustumise kohta vastava elektroonilise kinnituse kas Piletit ostes või püsikliendiks registreerimisel

12.2. Kasutustingimusi on OSTAPILET õigus muuta avaldades vastavasisulise info veebileheküljel. Muudatused jõustuvad veebileheküljel avaldamisest.

12.3. Kasutustingimuste mõne sätte vastuolu korral seaduse nõuetega ei mõjuta ülejäänud osas kasutustingimuste kehtivust ja kohaldatavust. Kui mõni kasutustingimuste säte on seadusest tulenevalt kehtetu tarbijast Ostjale, siis kehtib see Ostja suhtes, kes ei ole tarbija (juriidiline isik)

12.4. Veebilehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele OSTAPILET ja ’Ostja vahel

kohaldatakse Eest Vabariigi seadusandlust. Poolte vahel tekkivad võimalikud vaidlused Piletite ostmisel OSTAPILET veebilehelt www.ostapilet.ee lahendatakse läbirääkimise teel, kokkuleppe mittesaavutamisel Harju Maakohtus juridiilisest isikust Ostja korral teiste isikute korral määratakse kohtualluvus vastavalt seaduses sätestatule.

Tarbijast Ostja omab õigus pöörduda kaebuse korral tarbijavaidluskomisjoni, mille kohta on leitav info tarbijakaitseamet kodulehelt www.tarbijakaitseamet.ee või esitada kaebus internetipõhiselt Euroopa Liidu kõikidele tarbijatele avatud elektroonilises keskkonnas, mille kaudu saab lahendada e-kauplejatega tekkinud kaebusi. Keskkond hõlbustab nii siseriiklike kui ka piiriüleste tehingutega seotud vaidluste lahendamist. Keskkond kannab nime ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) ning on leitavaadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5 Käesolevad OSTAPILET Veebilehe www.ostapilet.ee kasutustingimused on kinnitatud OSTAPILET OÜ juhatuse otsusega ja kehtivad kuni nende uuendamiseni Veebilehel.